Logi sisse

Logi sisse

Unustasid oma salasõna?

Loo konto

Registreeri

1 Mõisted

Teenuse pakkuja – Holm Bank AS.

Kasutaja - füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab portaali auto.liisi.ee teenuseid.

Teenused - Kasutajale kättesaadav portaali funktsionaalsus.

Kasutajakonto – kasutaja profiil. Iga kontoga on seotud üks isik, kel on ainuisikuline ligipääs antud konto kaudu Teenusele.

Kasutustingimused – kehtiv versioon portaali auto.liisi.ee Teenuste Kasutustingimustest.

2 Üldsätted

2.1 Käesolevate kasutustingimustega sätestatakse üldised kasutustingimused auto.liisi.ee portaali kasutamiseks.

3 Tingimused

3.1 Kasutustingimused moodustavad õiguslikult siduva lepingu Kasutaja ja Teenusepakkuja vahel.

3.2 Kui Kasutaja ei nõustu käesolevate Kasutustingimuste kõigi tingimustega, ei ole Kasutajal õigust Portaali kasutada. Juhul, kui Kasutaja siiski jätkab Portaali kasutamist, eeldatakse, et ta on nõustunud kõigi siin toodud Kasutustingimustega.

3.3 Teenusepakkujal on õigus muuta ja täiendada käesolevaid Kasutustingimusi igal ajal, avaldades muudetud Kasutustingimused. Kasutaja vastutab, et on teadlik Portaali Kasutustingimustes tehtud muudatustest. Teenuste jätkuv kasutamine Kasutaja poolt pärast Kasutustingimustesse muudatuste tegemist tõlgendatakse Teenusepakkuja poolt Kasutaja poolseks muudatustega nõustumiseks.

3.4 Teenusepakkuja võib ühepoolselt ilma eelneva teavituseta piirata või lõpetada Kasutajale Portaalile ligipääsu juhul, kui Kasutaja on rikkunud Kasutustingimustes kehtestatud tingimusi ja/või ohustab Portaali kättesaadavust või turvalisust.

3.5 Teenuse Kasutaja on vastutav Portaali isikutuvastuse meetodite turvalise ja mõistliku kasutamise eest. Kui Kasutajal on alust arvata, et kolmandad isikud võivad olla saanud ligipääsu Kasutaja kontole, on Kasutaja kohustatud sellest viivitamatult teada andma Holm Bank AS e-posti aadressil auto@liisi.ee. Mitte mingil juhul ei tohi Kasutaja anda kolmandatele isikutele ligipääsu enda kasutajakontole Portaalis.

3.6 Oluliste asjaolude või käesolevate Kasutustingimuste rikkumisel eelnevalt Teenusepakkujaga erikokkulepet sõlmimata võib Teenusepakkuja ilma eelneva teavituseta peatada Kasutaja ligipääsu Kasutajakontole.

4 Isikuandmete töötlemine

4.1 Teenuse kasutaja vastutab, et Portaali Kasutajaks registreerumisel esitatud andmed on õiged. Juhul, kui andmed muutuvad, peab Kasutaja vastavaid andmeid ise uuendama. Teenusepakkuja ei vastuta Teenuse kasutajale ega kolmandatele osapooltele ebaõigetest andmetest tekitatud kahjude eest.

4.2 Teenusepakkujal on õigus koguda, korrastada ja töödelda Kasutaja poolt Portaali kasutamisel otse või kaudselt tekkinud andmeid. Kogutud isikuandmeid kasutatakse ainult Kasutustingimustes väljatoodud viisil.

4.3 Kasutaja isikuandmeid kasutatakse Kasutaja isikusamasuse tuvastamisel Teenusele ligipääsu lubamisel, Teenuse kasutamisel ja Teenuse kasutamisega seotud tegevustes.

4.4 Kasutaja isikuandmeid käideldakse vastavalt  Isikuandmete kaitse seadusele ja teistele Eesti Vabariigi isikuandmete töötlemist ja kaitsmist reguleerivatele seadustele. Teenusepakkuja rakendab tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid tagamaks isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

4.5 Teenusepakkuja võib statistilistel eesmärkidel kasutada andmeid, mis ei ole otseselt seotud Portaali Kasutajatega, näiteks info pakutavate teenuste osas. Selliseid statistilisi andmeid võidakse koguda ja töödelda vaid viisil, mis ei avalda Kasutajate isikut ega isikuandmeid.

4.6 Kasutajate isikuandmeid säilitatakse mitte kauem kui vajalik. Isikuandmed, mis on esitatud konto loomise ajal, säilitatakse konto omamise perioodil ja kolme aasta ulatuses pärast seda, kui Kasutaja on lõpetanud Teenuse kasutamise. Andmed, mida vastavalt seadusandlusele tuleb säilitada kauem, säilitatakse seaduses ettenähtud aja.

4.7 Kasutajal on õigus igal ajal soovi korral tutvuda oma isikuandmetega, mida Teenusepakkuja omab ja teada saada, kuidas neid andmeid töödeldakse. Kasutajal on õigus nõuda ebakorrektsete, osaliste või valede andmete parandamist ning on õigus peatada isikuandmete kasutamine juhul, kui andmeid ei töödelda seaduses ja käesolevas Kasutustingimustes sätestatud viisil.

4.8 Kasutaja isikuandmeid kasutatakse otseturunduslikel eesmärkidel reklaamimaks Teenusepakkuja poolt pakutavaid Teenuseid.

4.9 Kasutaja annab Teenusepakkujale nõusoleku kasutada oma e-posti aadressi ja telefoni numbrit teabe vahetuseks, info edastamiseks ja teenuse osutamiseks ning otseturunduslike pakkumiste edastamiseks.

5 Teenusepakkuja õigused ja kohustused

5.1 Teenusepakkuja ei kontrolli Kasutajate poolt lisatud sisu õigsust ega vastuta selle õigsuse eest.

5.2 Teenusepakkuja ei vastuta müüdavate kaupade kvaliteedi, kvantiteedi, asukoha, lisavarustuse, päritolu ega seaduslikkuse eest.

5.3 Teenusepakkuja ei vastuta Kasutajate vahel tekkinud vaidluste ega muude ebakõlade lahendamise eest.

5.4 Teenusepakkuja ei vastuta müügitehingute sõlmimiseks vajaliku teovõime ja esindusõiguse olemasolu ega tõendamise eest.

6 Teenuse tingimused

6.1 Portaalis osutatav Teenus on tasuta, välja arvatud Teenuse need osad, mille osas on tasu eraldi määratud ja välja toodud Hinnakirjas.

6.2 Juhul, kui Teenust osutatakse tasu eest, teavitatakse sellest Kasutajat ning Kasutaja peab selgelt väljendama oma nõusolekut Teenust tasu eest kasutada. Teenusepakkuja täpsustab hinna, teenuse kättesaadavuse ja maksetingimused.

6.3 Teenusepakkujal on õigus piirata või lõpetada Kasutaja ligipääs Teenusele juhul, kui Kasutaja ei ole tasunud nimetatud teenuse eest kokkulepitud summat või ei ole makse mingil muul põhjusel teostatud.

6.4 Teenusepakkuja pingutab, et Portaal ja selle Teenused oleksid 24h ööpäevas 7 päeva nädalas kättesaadavad.

6.5 Teenusepakkuja ei vastuta ega kompenseeri Portaali rikete või tarkvaraliste vigade tõttu Kasutajale tekkinud otsest või kaudset kahju ja/või saamata jäänud tulu.

6.6 Juhul kui Teenusepakkuja planeerib hooldus- või muid töid, mille vältel Portaal on ajutiselt Kasutajale kättesaamatu, teavitab Teenusepakkuja sellest eelnevalt Kasutajaid.

6.7 Kasutajatuge pakutakse e-posti aadressi auto@liisi.ee teel.

8 Lepingulise suhte lõpetamine

8.1 Teenusepakkujal on õigus osaliselt Teenuse pakkumine lõpetada või anda Teenuse haldamise õigus üle kolmandatele osapooltele teavitades sellest Kasutajaid ette vähemalt kuus kuud. Kasutajatele, kes on soetanud endale tasuliste teenuste kasutamise õiguse, mis kestab kauem kui kuus kuud, tagastatakse ettemaks nende kuude eest, mil Teenusepakkuja teenust enam ei osuta.

8.2 Kasutajad võivad igal hetkel enda tellimuse tühistada ja teenuse tühistus hakkab kehtima koheselt. Ühegi teenuse eest tasutud raha ei tagastata.

9 Intellektuaalne omand

9.1 Kasutaja nõustub, et Teenusepakkuja omab kõiki auto.liisi.ee toodete ja teenuste autoriõigust ja intellektuaalset omandit (kaasa arvatud, kuid mitte ainult, informatsiooni, dokumente, logosid, tarkvara ja teenuseid). Kasutajal ei ole õigust auto.liisi.ee Portaali kopeerida, levitada ega Portaali põhjal luua uusi tooteid või teenuseid. See reegel ei kohandu dokumentidele ja informatsioonile, mis on Kasutaja poolt üles laetud.

9.2 Kaubamärke, nagu logod ja brändinimed, on lubatud kasutada kolmandatel osapooltel vaid Teenusepakkuja kirjalikul nõusolekul.

10 Vastutus

10.1 Auto.liisi.ee ei vastuta Teenuse valest või asjatundmatust kasutamisest tingitud Portaali rikete või Portaali plaaniliste hooldusaegade tagajärjel tekkida võiva kahju eest.

10.2 Auto.liisi.ee ei ole vastutav ühegi otsese või kaudse saamata jäänud tulu eest, mis võib olla põhjustatud Portaali kättesaamatuse või tõrke tõttu.

10.3 Kasutaja on vastutav sisu eest, mis ta Teenusesse üles laeb. Kasutaja vastutab, et talle kuuluvad üles laetud materjali autoriõigused või muud intellektuaalomandi õigused üleslaetud sisule või on tal muu õiguslik alus sisu lisamiseks ja jagamiseks Portaalis. Kui Kasutaja on mõistetud süüdi sensitiivse, ebaseadusliku või varastatud informatsiooni Portaali üleslaadimises ja jagamises, mis võib olla põhjustanud kahju, on auto.liisi.ee-l õigus Kasutaja konto peatada ja/või kustutada ilma eelneva hoiatuseta.

10.4 Teenusepakkuja ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud vääramatu jõu ajal Teenuse piiratud kättesaadavuse ning teiste rikete tõttu, mis Teenusepakkuja poolt mittekontrollitavas keskkonnas ja mis takistavad Kasutajatel auto.liisi.ee Teenuste tarbimist.

10.5 Teenusepakkuja ei paku mingil moel õigusalast nõu, ei esita õigusalaseid arvamusi ega anna õigusalaseid soovitusi.

11 Ostu-müügi tehingute sõlmimine

11.1 Teenusepakkuja ei osale reaalsetes müügi- ja muudes tehingutes, mis tehakse auto.liisi.ee-s avaldatud pakkumiste tulemusel Kasutajate vahel.

11.2 Kasutajad vastutavad täies ulatuses nende vahel sõlmitud lepingute ja müügitingimuste täitmise eest.

12 Lõppsätted

12.1 Kõik erimeelsused ja vaidlused Kasutaja ja Teenusepakkuja vahel antud Kasutustingimustes püütakse lahendada heas usus läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt.

12.2 Kui mõni käesoleva Kasutustingimuse reegel, punkt, lause või fraas on tunnistatud kehtetuks või seadusega vastuolus olevaks, ei mõjuta see teiste reeglite, punktide, lausete ega fraaside kehtivust.

Olete finantsteenuseid pakkuva Holm Bank AS veebilehel. Enne lepingu sõlmimist tutvu hoolikalt teenuse tingimustega ja vajadusel konsulteerige asjatundjaga.

Meie kontaktid

Facebook

https://auto.liisi.ee

Developed by ThemeMakers